• این گزارش شامل تحلیل محیط کلان بازار تجهیزات ذخیره سازی و همچنین اندازه بازار این محصول تا سال ۱۴۰۴ می باشد.

  همچنین با بررسی و تجزیه و تحلیل بازار تجهیزات ذخیره سازی در ایران، میزان جذابیت بازار و ریسک های موجود نشان داده شده است.

  3,990,000 ریال 2,990,000 ریال
 • این گزارش شامل تحلیل محیط کلان بازار تجهیزات اداری و همچنین اندازه بازار این محصول تا سال ۱۴۰۴ می باشد.

  همچنین با بررسی و تجزیه و تحلیل بازار تجهیزات اداری در ایران، میزان جذابیت بازار و ریسک های موجود نشان داده شده است.

  3,990,000 ریال 2,990,000 ریال
 • این گزارش شامل تحلیل محیط کلان بازار تجهیزات جانبی کامپیوتر و همچنین اندازه بازار این محصول تا سال ۱۴۰۴ می باشد.

  همچنین با بررسی و تجزیه و تحلیل بازار تجهیزات جانبی کامپیوتر در ایران، میزان جذابیت بازار و ریسک های موجود نشان داده شده است.

  3,990,000 ریال 2,990,000 ریال
 • این گزارش شامل تحلیل محیط کلان بازار کامپیوتر و سخت افزار و همچنین اندازه بازار این محصول تا سال ۱۴۰۴ می باشد.

  همچنین با بررسی و تجزیه و تحلیل بازار کامپیوتر و سخت افزار در ایران، میزان جذابیت بازار و ریسک خای موجود نشان داده شده است.

  3,990,000 ریال 2,990,000 ریال